Hviding

Friday, December 31, 2004

Hummerforsøk/Appeløf/Evertsen

HUMMERFORSKNINGEN PÅ KVITSØY PÅ SLUTTEN AV 1800 TALLET OG BEGYNNELSEN AV 19900 TALLET.
av
Jørg Hviding


UNDERSØKELSER OVER HUMMEREN (Homus Vulgaris),
med særskilt hensyn til dens optreden ved Norges Kyster.
Utført ved
DR. A. APPELØF,
Bergen Museum, 1909
"I 1892 anlagde Stavanger filial av Selskapet for de norske Fiskeriers Fremme med bidrag av staten en saakaldt hummerpark ved Kvitingsø. Hensikten var at benytte denne til opbevaringssted for et større antal hunhummere med klækkeferdig rogn, for paa denne maate at faa en masseproduktion av yngel. Man antok, at denne yngel vilde vokse op i parken, hvorfra den senere kunde utplantes og bidra til en forøkelse av den i begyndelsen av 1890- aarenes sterkt reducerede hummerbestand. Jeg blev da anmodet om at lede og kontrollere dette forsøk. De første aar rettedes opmerksomheten næsten utelukkende paa undersøkelser over yngelforholdene i parken, men etter hvert forandredes programmet derhen at gjælde undersøkelse over hummerens biologi i sin almindelighet. I den anledning har jeg i en lang aarekke - den hele tid etter opdrag av Stavanger Fiskeriselskap - anstilt undersøkelser dels og hovedsakelig ved Kvitingsø, dels ogsaa ved den norske Skagerakkyst."
"Med taknemlighet og anerkjendelse nævner jeg min mangeaarige medhjælper ved alle praktiske foranstaltninger paa Kvitingsø, hr. toldbetjent JØRGEN EVERTSEN. Jeg ønsker herved offentlig at uttale, at uten hans samvittighetsfulle og interesserte medvirkning vilde mange av de opgaver, som nu er bragt til en heldig løsning, fremdeles ha været ubesvaret. Specielt gjælder dette spørsmålene vedkommende hummerens tilvekst, for hvis besvarelse det var nødvendig i aarekker at holde et forholdsvis stort antall individer i fangenskap. For øvrig har samtlige hummerfiskere (fisker Lars Eriksen er omtalt senere i rapporten, tilføyd av meg) ved Kvitingsø vist mit arbeide stor interesse og beredvillig staat til tjeneste naar jeg anmodet om deres medvirkning for løsningen av et eller annet spørsmaal".
Ovenstående tekst er første side av en 160 siders rapport som dokumenterer en meget interessant historie som i 100 år har ligget i glemselens slør på Kvitsøy.
Rapporten beskriver i detalj hvordan dr. A. Appeløf og hans medhjelpere over hele 16 år forsøkte å finne ut en metode å øke hummerbestanden på. Forsøkene foregikk ikke bare i nevnte hummerpark i dag kalt, TOSKAPARKEN, mellom Torsholmen og Grasskjæret, men også i YDSTEBØHAVN på østspissen av GRØNINGEN hvor Einar Nøstvold driver med sine hummerforsøk og hvor KVITSØY HUMMERMUSEUM ligger i dag. Litt av et sammentreff !
Appeløf lyktes ikke med sine oppdrettsforsøk i hummerparken. En av grunnene til dette kan ifølge rapporten være at steinmurene ikke var tette nok. Hummeren krøp ut mellom åpningene og bare 130 av de 450 hummerne som ble satt ut i 1892 ble fanget året etter inne i parken mens en god del ble fanget utenfor. Forsøket ble gjentatt i 1897 med liknende resultat. Og selv om der både da og senere ble fanget hummer som bevislig var vokset opp i parken, konkluderte dr. A. Appeløf med at, "oppdretting i parker, ialfald bygget efter samme princip som Kvitingsøparken, ikke er mulig".
Mor fortalte at "patentkalvane" på "KVITSØYTEINEN ble utviklet av Jørgen Evertsen som var min bestefar, i forbindelse med gjenfangingen av hummeren i parken
Men byggingen av parken var likevel ikke fånyttes. Appeløf utførte her under hele forsøksperioden omfattende fruktbare biologiske undersøkelser av hummeren som ga nye kunnskaper om dens vandring, skallskifting og kjønnsmodning spesielt. Disse kunnskaper har hatt stor betydning for fastsettelse av hummerens fredningsbestemmelser både når det gjelder fangstid, kjønnsmodning og størrelse.
Men Appeløf ga ikke opp den opprinnelige målsetningen vedr. oppdrett og fortsatte forsøkene inne i Ydstebø havn. Her hadde han fått laget noen konstruksjoner med store kasser hvor oppdrettingen kunne foregå under kontrollerte forhold. Rapporten inneholder bilder som viser disse oppdrettskassene hvor de ligger ganske ruvende ved østspissen av Grøningen. Her lå de lagelig til for Appløf og bestefar som bodde i huset vis a vis på Ydstebøstranden. Herfra kunne han daglig ro over til Grøningen og stelle med sine hummere som Einar Nøstvold gjør i dag på sin måte. Jeg kan jo ikke unngå å nevne at her i bestefars hus vokste bl.a. min mor, Gerda Hviding, tollbetjent Hans Jørgensen, Emma Reime, los Peder Jørgensen, fyrvokter Konrad Jørgensen og Agnes Kristiansen (Oslo) opp. Her bodde for øvrig også Appeløf under sine mange besøk på Kvitsøy, om sommeren også med sin familie. Huset tilhører i dag Harald Viktor Hansen, Stavanger som bruker det til sommerbolig.
I dette oppdrettsanlegget lyktes det å oppdrette hummer fra rogn til voksen hummer i løpet av 7-8 år. Men konklusjonen fra forsøkene i disse oppdrettskassene ved Grøningen var også negativ for så vidt som Appeløf mente at oppdrett på denne måten ikke ville kunne bli økonomisk lønnsomt.
Jeg har en liten notisbok som bestefar brukte og som viser at den første hummeren de lyktes å oppdrette, ble gitt navnet "PRIMUS" (latin, "den første"). Den ble "født" i juli, 1900 og var 18,7 cm. lang den 14. februar 1907. Jeg har tenkt å ta meg en tur til Kvitsøy en fin vårdag og gi notisboken til Anne Marie Svensen ved Kvitsøy Bibliotek. Den kan jo gå videre til Hummermuseet "når den tid kommer".
Da jeg var ung gutt fortalte mor meg om en svensk professor og hans familie som ofte bodde hos hennes foreldre på Ydstebøstranden og noen hummerforsøk han og bestefar arbeidet sammen om. Det hele hørtes ut som et eventyr, og historien gikk nok "inn det ene øret og ut det andre". Men da jeg som pensjonist begynte å spørre ut min eldre søster, Annie (9 år eldre enn meg) om dette, virket det hele så interessant og seriøst at dersom historien var sann, måtte der foreligge en rapport fra forsøkene. Og den fant min kusine, Åse for meg på Universitetsbiblioteket i Oslo.
At Appeløf og hummerforsøket er helt glemt synes ganske utrolig. En ting er at forsøkene i Toskaparken kan ha unngått folk’s oppmerksomhet. Men "hele" Kvitsøy må jo ha sett det som foregikk på østspissen av "Grøningen".
Dr. Jakob Johan Adolf Appeløf var jo heller ingen "gråspurv" og må ha "vist" igjen der ute.
Han hadde doktergrad fra Sverige, var førstekonservator ved Bergen Museum og uteksaminerte den første realkandidaten som tok hovedfageksamen ved Bergen Museum (forløperen for Bergen Universitet). Han fikk den første NANSENPRISEN samt FRIELES GULDMEDALJE for sin hummerforskning på Kvitingsø. Han reiste i 1911 til Uppsala Universitet og ble professor der.
Uten sammenlikning for øvrig var jo heller ikke Jørgen Evertsen noen "gråspurv" på Kvitsøy. Han fikk KONGENS FORTJENESTEMEDALJE for sin innsats i samfunnet, kanskje den første på Kvitsøy.
En annen ting undrer meg også. Hvorfor kalles hummerparken til Appeløf,,"TOSKAPARKEN" når den bevislig ble bygget og brukt til hummerpark ?. Er det slik som er meg fortalt at folk på Kvitsøy mente det var noe "TOSKASKAP" som Appeløf og bestefar drev med ute på Torsholmen/Grasskjæret ? Det er ikke usannsynlig. Ordet "toskaskap" er jo ganske mye brukt på Kvitsøy. Eller er det slik som mange hevder at parken senere ble brukt til oppbevaring av torsk og derfor har fått navnet. Men det siste har jeg problemer med. Etter hva jeg kjenner er det ikke tradisjon for å oppbevare større mengder fisk torsk på den måten i alle fall ikke før siste Verdenskrig.
Ettersom Kvitsøy nå har fått sitt Hummermuseum, syntes jeg det var på tide å lette litt på sløret til Appeløf’s hummerforsøk selv om det er bortimot 8 år siden jeg oppdaget historien.
Det er for øvrig mulig at sløret ikke har vært så tett som jeg tror og at noen på Kvitsøy vet ting som kan være interessant i denne forbindelse. I så fall er jeg svært interessert i få et lite signal om dette.
Stavanger i mars, 2002.02.
Jørg Hviding
3 Comments:

 • Refinance your Home loan Now, Click Here to save thousands of dollars a year on your home loan.

  By Blogger reyna240carly, at 6:44 AM  

 • Are you stuck in a job that is leading you on the path to no where?
  We can help you obtain a College Degree with classes, books, and exams
  Get a Genuine College Degree in 2 Weeks!
  Well now you can get them!

  Call this number now 24 hours a day 7 days a week (413) 208-3069

  Get these Degrees NOW!!!

  BA, BSc, MA, MSc, MBA, PHD,

  Within 2 weeks!
  No Study Required!
  100% Verifiable

  Call this number now 24 hours a day 7 days a week (413) 208-3069

  These are real, genuine, They are verifiable and student records and
  transcripts are also available. This little known secret has been
  kept quiet for years. The opportunity exists due to a legal loophole
  allowing some established colleges to award degrees at their discretion.


  With all of the attention that this news has been generating, I wouldn't
  be surprised to see this loophole closed very soon

  Get yours now, you will thank me later
  Call this number now (413) 208-3069
  We accept calls 24 hours a day 7 days a week.

  By Blogger edwardjones3840390453, at 2:18 AM  

 • hey, I just got a free $500.00 Gift Card. you can redeem yours at Abercrombie & Fitch All you have to do to get yours is Click Here to get a $500 free gift card for your backtoschool wardrobe

  By Blogger meghanclinton48726121, at 2:08 AM  

Post a Comment

<< Home